Stimuleringsproject Friese Landbouwgewassen

Voor de instandhouding en commerciële of niet-commerciële toepassing van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen

Als vervolg op het succesvolle project 'Veiligstellen Friese landbouwgewassen', mede ondersteund door Stichting Zaadgoed van 2013 t/m 2015, heeft ProSpecieRara een vervolgproject ondersteund dat afloopt in November 2018.

De bedoeling van het project 'Veiligstellen Friese landbouwgewassen' was een zestigtal Friese of met Fryslân verwante landbouwgewassen in stand te houden. Bovendien werd onderzocht welke rassen geschikt zijn, om er als streekproduct een commerciële bestemming aan te geven. De variëteiten zijn of in Fryslân ontstaan of ze werden er geteeld en zijn verloren gegaan, waardoor ze tot de Friese cultuurhistorie zijn gaan behoren.

Het project werd gestart, omdat uit reacties op een door het Werkverband Friese Rassen verspreide voorlichtingsbrochure bleek, dat er bij (niet)commerciële partijen belangstelling is voor toepassing van de rassen, maar het benodigde uitgangsmateriaal veelal ontbreekt.

Het project werd gefinancierd door de provincie Fryslân en een zestal fondsen (waaronder Stichting Zaadgoed).

ProSpecieRara heeft het project 'Voor de instandhouding en commerciële of niet-commerciële toepassing van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen' mede ondersteunt om continuïteit van de resultaten te kunnen waarborgen na beëindiging van het project 'Veiligstellen Friese landbouwgewassen'.

Doelstellingen 2015-2018:

Teelttechnisch:

 1. Het waarborgen van de voortzetting van een raszuivere en ziektevrije instandhouding van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen.
 2. Het waarborgen van de voortzetting van de vermeerdering van uitgangsmateriaal (zaad en knollen) van bovengenoemde rassen die voor commerciële toepassing in aanmerking komen.
 3. Het inrichten en onderhouden van een collectief van producenten van de bij het project te betrekken zaden en knollen.
 4. Het inrichten van een duurzaam verzamel- en verspreidingspunt voor het zaad en de knollen. Hiervoor is nodig een veilige zaadopslagruimte met een gunstige luchtvochtigheid en temperatuur die vrij is van ongedierte.
 5. Het organiseren en begeleiden van de voor het project relevante kennisvermeerderende activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de definitieve versie van een tijdens het voorafgaande project samengestelde handleiding.
 6. Het tot stand komen van een gestructureerde documentatie over elk van de rassen met daarin aandacht voor een rasstandaard (nodig voor raszuivere instandhouding en vermeerdering).

Economisch:

 1. Het leggen van contacten met afzetpunten waar de zaden en knollen gebruikt kunnen worden. Dit gaat gepaard met de uitgave van een gids met informatie over de ontstaansgeschiedenis, verwerking en recepten en hedendaagse nieuwe toepassingen van de zaden en knollen.
 2. Het initiëren en begeleiden van de commerciële afzet van de zaden en knollen.

Motivering

 1. Kennis over instandhouden en vermeerderen ontwikkelen en verspreiden.
 2. Versterken agro-biodiversiteit. Duurzaamheid.
 3. Behoud en versterken cultuur-historische waarden.
 4. Bijdragen aan trend naar streekprodukten, slowfood en bewust consumeren.
 5. Bijdrage leveren aan gebiedsgerichte aanpak.
 6. Regionale voedselproductie dicht bij de consument brengen.
 7. Voor de betrokken ondernemers toegevoegde waarde creëren.

Projectduur:

1 november 2015- 1 november 2018.

Voor meer informatie: www.werkverband-frieserassen.nl